Bundel de krachten - voorbeelden

Club - Kortrijkse Zwemkring - Bart Dewulf | Secretaris

Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van de ethische commissie om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het beleid en de werking van onze club beter te maken.

Lees meer

KZK besliste een tijd geleden om – onder impuls van onze Federatie en onze Stad – het ethisch sporten te verankeren in onze club. Het ondertekenen van de Panathlon-verklaring, het volgen van de opleiding ‘Sporten met grenzen’ en een testcase van die opleiding op onze zomerstage, deed het bestuur besluiten om hier een basistekst en -opdracht voor op te maken.

Belangrijk was vooral om onze waarden te verwoorden, de missie duidelijk te omschrijven en een visie te implementeren. Vanuit de basistekst werd een “ethisch comité” opgericht, waar 1 bestuurder,1 trainer, 1 ouder, 1 official, 1 zwemmer en 1 (externe) API in zetelt. Op die manier hebben we geprobeerd om alle lagen van onze club in dit comité een vertegenwoordiging te geven.

Het bestuur wou geen vergaderritme opleggen aan dit comité, maar het comité zelf oordeelde dat ze om de 2 maanden een vergadering wilde. De taak van het EC is de verdere uitwerking en implementatie van het basisdocument, volgens hun eigen inzichten en op hun eigen ritme. Geen sinecure! Het bestuur enerzijds en het comité anderzijds wilde het EC KZK als een onafhankelijk orgaan laten zetelen, met een duidelijke adviserende rol naar het bestuur toe. Binnen de eigenheid van KZK is het de taak en opdracht van het EC om onze werking in vraag te stellen en met constructieve voorstellen het beleid en de werking van onze club beter te maken.

We hebben gemerkt dat zowel het bestuur als het EC deze taak niet als eenvoudig ervaren. Het is enerzijds niet altijd mogelijk om alle mensen samen te krijgen, maar ook het nadenken over onze werking en de implementatie van een goed ethisch beleid is niet vanzelfsprekend. Toch willen we op de ingeslagen weg doorgaan en hopen we om van onze club een ‘betere’ organisatie te maken, ondanks de fouten die we nog wel durven maken.

Meer weten?
http://www.kzk.be/

Sportdienst - Kortrijk

De werkgroep was een mooie mix van personen met een verschillende achtergrond.

Lees meer

Vanuit een Kortrijkse karateclub karate werd het voorstel gedaan om het Ethisch sporten dat vanuit de gevechtsportfederatie sterk gestimuleerd werd, op een maandvergadering van de stedelijke sportraad voor te stellen. De vergadering vond het een heel mooi initiatief en was vlug bereid om vanuit de sportraad een initiatief voor alle Kortrijkse clubs op te starten. Er werd een werkgroep samengesteld om een project uit te werken: voorzitter sportraad, vertegenwoordiger vanuit het onderwijs, vertegenwoordiger vanuit de sportdienst en enkele bestuursleden van Kortrijkse sportclubs. De werkgroep was een mooie mix van personen met een verschillende achtergrond.

Zo werd een folder opgemaakt met ethisch verantwoorde thema’s. Deelnemende clubs werd gevraagd een charter te ondertekenen waarvan een groot exemplaar in elk sportcentrum opgehangen werd en een klein clubexemplaar ingekaderd werd. Tevens werd een logo ontworpen dat clubs op briefwisseling konden opnemen.

De start van het EVS werd ‘feestelijk’ geopend met een drink waarop alle deelnemende clubs uitgenodigd werden. Het groot charter werd door alle deelnemende clubs ondertekend, het klein exemplaar enkel door de betreffende club. Elke club ontving ook een 10-tal EVS-folders mee om te verspreiden in de club. Gedurende het lopende jaar werden specifieke acties van clubs voorgesteld via de nieuwsbrief.

Meer weten?
http://www.kortrijk.be/sport-0

Federatie - Gymfederatie - Carolien Jannes | sportpsychologe

De Ethische Commissie denkt actief na over welke pedagogische en ethische vaardigheden er verder ontwikkeld moeten worden bij onze coaches.

Lees meer

In 2013 besliste GYMFED om het vlaggensysteem actief te introduceren binnen alle gymclubs in Vlaanderen. Aanvankelijk was het de bedoeling om fysiek en seksueel grensoverschrijdend gedrag te bespreken en hierrond handvaten aan te reiken tijdens het GYMFED Kaderweekend van 2013. Al gauw werd beslist om het pakket aan te bieden in elke Vlaamse provincie waarbij telkenmale ongeveer 15 tot 30 clubbestuurders en coaches werden geïnformeerd. Dankzij de toegankelijke werkmethode en informatieve kaarten merkten we op dat heel veel verhalen en situaties uit de clubs aan bod konden komen. GYMFED nam zich ook verder voor om terugkommomenten te plannen en samen met de clubs reactieplannen uit te werken.

Dit jaar werd er bovendien een Ethische Commissie met vier leden waaronder een API opgericht. Hiervoor werd ook contact opgenomen met de Vlaamse Atletiekliga om te leren uit hun ervaring en adviezen. Indien ouders, atleten, coaches of clubbestuurders geen oplossingen kunnen vinden binnen hun club kunnen ze hiervoor bij ons terecht. Deze Ethische Commissie maakt ook werk van de verdere promotie van het vlaggensysteem via opleidingen en informatie in het tijdschrift GymTalk.

Tenslotte denkt de Ethische Commissie actief samen met actoren van recreatieve gymnastiek, wedstrijdgymnastiek en topsport welke pedagogische en ethische vaardigheden er verder ontwikkeld moeten worden bij onze coaches. Bij deze zijn de mensen van ICES en hun praktische tools van onschatbare waarde.

Meer weten?
https://www.gymfed.be/

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?