Stimuleer praten - voorbeelden

Club - Blauwput Omnisport - Birgitte Schoenmakers | API

Een vertrouwenspersoon moet zich neutraal en objectief kunnen opstellen. Een moeilijke evenwichtsoefening in de praktijk want je bent natuurlijk ook gewoon een ouder tussen andere ouders in de club.

Lees meer

Of ik vertrouwenspersoon voor de club kon worden? Natuurlijk ben je vereerd als ze je dat vragen maar tegelijk ook wat bevreesd. Enerzijds hoop je dat ze je niet nodig hebben, anderzijds hoop je dat je bij een hulpvraag ook echt iets kan betekenen. Ik hoefde niet na te denken over het antwoord maar maakte me wel een paar bedenkingen. Eerst en vooral wil ik uitmaken of ik de geschikte persoon ben: het is goed als mensen een bekend gezicht zien maar dat kan de drempel ook verhogen natuurlijk. Een vertrouwenspersoon moet zich daarom neutraal en objectief kunnen opstellen. Een moeilijke evenwichtsoefening in de praktijk want je bent natuurlijk ook gewoon een ouder tussen andere ouders in de club. Het faciliteren van een gesprek bij problemen lijkt me dan ook belangrijker dan bemiddelen. Tot slot denk ik dat je er als vertrouwenspersoon niet alleen bent voor ouders en kinderen maar ook voor trainers en het bestuur: om pro-actief en preventief te denken/werken en zo een klimaat te scheppen waarin iedereen zich comfortabel voelt.

Ik vind het een hele verantwoordelijkheid en heb tot nu nog niet moeten/mogen oefenen maar ik ben blij dat onze club inzet op ethisch sporten. Ik hoop dus dat ik het er goed van af breng bij een vuurdoop!

Meer weten?
http://www.blauwputomnisport.be/

Federatie - Vlaamse Zwemfederatie - Gretl Vandamme | API

Durf een luisterend oor te zijn en advies te geven.

Lees meer

Binnen de zwemfederatie hechten we veel belang aan de API (aanspreekpersoon integriteit). Ik heb mezelf voor deze functie geëngageerd. Hierbij ben ik het eerste aanspreekpunt binnen de federatie voor iedereen (sporters, ouders van sporters, bestuurders, vrijwilligers,…) die te maken heeft met incidenten van ethische waarde, ongewenst gedrag …

Verder ziet onze federatie de volgende taken voor een API:

  • De API is de eerste opvang voor iedereen die wenst te praten of vragen/opmerkingen heeft over een voorval, klacht van intimidatie, ongewenst gedrag of een ander incident binnen de sportclub. Dit houdt in een luisterend oor te kunnen bieden, advies te geven en deze door te verwijzen naar de voor hun geschikte hulp.
  • De API van de federatie is ook een contactpunt voor clubs die zelf over een aanspreekpunt beschikken en hierover een gesprek wensen of advies nodig hebben.
  • Daarnaast staat de API van een federatie ook in om een preventief beleid op te zetten en iedereen te sensibiliseren over de materie.

Het ‘Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport’ en het ‘Vlaggensysteem Sport met Grenzen’ biedt hiervoor een goed kader waaruit je voor deze functie kan handelen.

Meer weten?
http://www.zwemfed.be/

Sportdienst - Sportdienst Antwerpen - Jamal Toualla | Adviseur Sportverenigingen Veiligheidsscan

Het hebben van een aanspreekpersoon integriteit (API) vind ik als adviseur sportverenigingen één van de cruciale punten.

Lees meer

We focussen binnen de veiligheidsscan van Sporting A op vier grote thema’s: veilig bestuur, sociale en sportieve veiligheid, gezond en medisch verantwoord sporten en fysieke veiligheid. Het is, anders dan de klassieke kwaliteitslabels, eerder een verhaal van sensibiliseren en ondersteunen van clubs in het behalen van de criteria. Hierin is het engagement om te werken aan een veilige sportomgeving een erkenningsvoorwaarde, waarbij vervolgens de veiligheidsscan als hulpmiddel dient om stap voor stap de veiligheid op de vier niveaus te verhogen.

Binnen het thema ‘sociale en sportieve veiligheid’ worden heel wat ethische thema’s behandeld zoals agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, respectvol sporten, omkoping, hooliganisme … Het hebben van een aanspreekpersoon integriteit (API) vind ik als adviseur sportverenigingen één van de cruciale punten. Problemen moeten laagdrempelig en open gemeld kunnen worden om zo samen te groeien naar een veilige sportomgeving.

We merken op dat de API-functie en -procedure over het algemeen positief onthaald wordt. Op basis van de informatie uit de veiligheidsscan weten we dat er 4 percepties aanwezig zijn met betrekking tot het belang van een API functie / procedure.

  • Een aantal sportverenigingen investeert bewust in een API functie/ procedure en werkt deze zorgvuldig uit. De API krijgt structureel een plaats binnen de werking. De vereniging communiceert het bestaan van de functie/ procedure zorgvuldig aan de leden, ouders, vrijwilligers …
  • Een klein aantal sportverenigingen ziet het nut niet in van deze functie en kiest bewust om niet in te zetten op deze functie.
  • De kleine sportverenigingen / vriendenclubs ( max 25 leden) achten het niet nodig om te investeren in een API. Moeilijke situaties of problemen worden open en intern opgelost.
  • De meeste sportverenigingen zien het belang van de API wel in, maar zetten dit niet volledig om in de praktijk. De functie wordt vaak informeel gelinkt aan een vrijwilliger, meestal trainer of bestuurslid, die deze functie extra en tegelijkertijd onvoldoende op zich neemt. In veel gevallen zijn de leden, vrijwilligers, ouders … onvoldoende op de hoogte van de API.

Meer weten?
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sporting-a

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?