Begeleidingstraject Sportouders

 • Sportouderspagina
 • Ouders

Begeleidingstraject Sportouders voor sportfederaties, sportdiensten en koepelsportorganisaties

Scheldende ouders langs de zijlijn, te veel druk op jonge sporters, of ouders die net geen interesse tonen? ICES, het Centrum Ethiek in de Sport, zet in 2018 in op het thema ‘Sportouders’. We brengen specialisten en ervaringsdeskundigen samen voor twee boeiende workshops, en starten van daaruit een individueel begeleidingstraject voor sportdiensten, sportfederaties en koepelsportorganisaties. Deelnemers krijgen ondersteuning om hun eigen project rond sportouders vorm te geven.

Schrijf hier in voor het traject

Doel van het traject
Deelnemers formuleren eigen doelstellingen rond sportouders, en ontwikkelen met steun van ICES een eigen project. Elk project is gericht op het beschermen van de individuele en sociale integriteit van het kind of het bevorderen van fair play.

Verloop van het traject
Het traject begint met een vooronderzoek. Deelnemers peilen naar de noden van hun leden met een door ICES aangeleverde vragenlijst. In januari 2018 brengen we iedereen samen voor twee workshops. Daarop zullen verschillende sprekers hun inzichten vanuit onderzoek en praktijk toelichten. Maar deelnemers zullen tijdens rondetafelgesprekken ook ideeën en ervaringen kunnen wisselen.

Het vooronderzoek en de twee workshops zijn de start en inspiratie voor het individuele begeleidingstraject. Deelnemers formuleren hun eigen doelen, ICES ondersteunt hen tijdens verschillende contactmomenten om die in een project te verwerken. Het aantal contactmomenten is afhankelijk van de gestelde ambities. ICES zal kennis en expertise delen, en nuttige instrumenten aanreiken. Het uitgewerkte project wordt bij de start van het nieuwe werkingsjaar (september 2018) in praktijk gebracht. Op het einde van dat werkjaar blikken we terug en maken we een evaluatie op.

  Van deelnemers wordt in de loop van het traject verwacht dat ze:

  1. een vragenlijst verspreiden bij hun leden
  2. een selfscan maken: wat doen we nu al rond sportouders?
  3. de twee workshops bijwonen (15 en 29 januari 2018)
  4. een eigen ambitie rond sportouders formuleren
  5. de nodige contactmomenten om die ambitie in een project te gieten
  6. het zelf uitgewerkte project uitrollen bij de start van het nieuwe werkjaar

  Inhoudelijk
  Tijdens de workshops en begeleidingsmomenten zullen verschillende onderwerpen aan bod komen. Het opstellen en relevant houden van een oudercharter, de organisatie van een ouderraad, een handleiding voor een goede communicatie, de inhoud en waarde van een goede welkomstbrochure, omgaan met ouders van andere origine… ICES zorgt voor een compleet aanbod, de deelnemers halen eruit wat voor hen het meest waardevolle is, en indien gewenst kan voor bepaalde thematieken verdere expertise worden aangezocht.

  Programma workshops

  15 januari

  Maarten Vansteenkiste: De M-factor en het ABC van motivatie in de sport Professor Vansteenkiste (UGent) geeft inzicht in de principes van de zelfdeterminatietheorie, en vertaalt die naar de sportsector. Zoals hij ook deed met het opleidingstraject voor trainers met de M-factor.
  Joris Lambrechts: Ouders en Sportclub, één doel?! Joris Lambrechts is met zijn vorming voor en over sportouders de meest gevraagde spreker in Vlaanderen over dit thema. Hij vertelt over de bevindingen van praktijkonderzoek in Vlaanderen. En brengt een pak goede en slechte voorbeelden mee.
  Ronde tafel 1 Inspirerende initiatieven van de sportfederaties
  Hans Van Crombrugge: pedagogische denkbeelden in de Islam Hans Van Crombrugge (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen) doet zowel onderzoek naar ouder-kind relaties in de sport, als naar opvoedingsidealen in islamitische culturen. In deze workshop legt hij de link tussen beide, met inzichten die trainers en bestuurders helpen omgaan met andere culturen.
  Ronde tafel 2 Intervisiemoment voor de deelnemers, waarbij vragen en ervaringen kunnen uitgewisseld worden.


  29 januari

  ICES: 8-stappenplan voor een ethisch beleid in de sportclub Een ouderbeleid maakt het meeste kans als het verankerd is in een ruimer ethisch beleid. ICES-overloopt in acht eenvoudige stappen hoe je werk maakt van ethische thema’s.
  Els De Waegeneer: ethische codes en oudercharters, wat werkt en wat niet? De eerste stap blijkt voor veel clubs en veel federaties het opstellen van een oudercharter. Els De Waegeneer (UGent) schreef een doctoraat over ethische codes. Ze ontdekte wanneer die dode letter bleven en wanneer ze een verschil maakten.
  Ronde tafel 3 Sportdiensten maken er werk van. Inspirerende voorbeelden van gemeentelijke initiatieven.
  NOC-NSF: Hoe werkt Nederland aan een positief sportklimaat In Nederland zijn er al jaren grote publiekscampagnes naar sportouders. Wat kunnen we leren van onze Noorderburen?
  Ronde tafel 4: Evelyn Morreel: Ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk Evelyn Morreel (HIG) werkt in opdracht van de Vlaamse overheid aan een project om de ouderbetrokkenheid in het jeugdwerk te vergroten. In rondetafelgesprekken wisselt ze aan de hand van steekkaarten met praktijkvoorbeelden ervaringen uit.

  Schrijf hier in voor het traject

  Praktisch

  Op de hoogte blijven van onze activiteiten?