ICES blaast 10 kaarsjes uit!

  • Birthday-cake-380178 1280
  • Armoede

ICES blaast 10 kaarsjes uit!

ICES bestaat 10 jaar. Wij gingen in gesprek met Yves Vanden Auweele (ex-Raad van Bestuur), Kristine De Martelaer (oud-voorzitter, Raad van Bestuur) en Piet Meneve (voorzitter). Een gesprek over het verleden, het heden en de toekomst.

Dag Yves, voor onze eerste vraag richten we ons graag tot jou: wat was de initiële ontstaansreden van ICES?

Yves: “ICES werd in 2009 opgericht. Prof. Dr. Marc Maes nam daarin het voortouw samen met BVLO (Eric De Boever), Panathlon International (Paul De Broe en Paul Standaert), de universitaire sportvakgroepen en een handvol personen met expertise in de opleiding van voornamelijk jonge sporters. Er was toen een grote nood aan concrete acties en toegepast onderzoek met betrekking tot ethische thema’s in de sport. Met de oprichting van ICES - die ook internationale ambities had - konden onderzoeksgelden en projectmiddelen worden binnengehaald. Ikzelf ben toen gevraagd geweest als lid van het dagelijks bestuur. Ik heb dit enkele jaren gedaan.”

Hoe is ICES geëvolueerd?

Yves: “De grote sprong voorwaarts kwam er toen Vlaamse Minister van Sport Bert Anciaux (2004-2009) aandacht besteedde aan ethiek in de sport tijdens het congres ‘Sport op Jongerenmaat’ in 2006. Ook de volgende Minister van Sport Philippe Muyters (2009-heden) bleef die aandacht behouden. Zo kreeg ethiek een plaats in de sportdecreten. Daarnaast werd er in 2010 omwille van verschillende gevallen van seksueel misbruik in de sport een speciale parlementaire commissie in het leven geroepen die alle sectoren met een gezagsrelatie onder de loep nam. In deze commissie heb ik mijn onderzoek en aanbevelingen uiteengezet. In 2004 was ik aan de KULeuven de eerste die een onderzoek deed naar seksueel misbruik in de sport. Nadien was er ook een replicatief thesisonderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel door Tine Vertommen en Kristine De Martelaer. Minister Muyters heeft naar aanleiding van die commotie en onze aanbevelingen (zowel de parlementaire commissies op federaal en Vlaams niveau) onderzoekssubsidies toegekend aan ICES. Deze subsidies werden herhaaldelijk vernieuwd en uitgebreid. Op 1 januari 2015 volgde de officiële erkenning van ICES door de Vlaamse Overheid als (internationaal) kenniscentrum inzake ethisch sporten. Momenteel is ICES dus een door de Vlaams Minister van Sport erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. We vallen onder het decreet Gezond en Ethisch Sporten.”

Voor onze volgende vraag richten we ons tot u, Kristine. Kan je kort even duiden wat er op die 10 jaar allemaal is gerealiseerd?

Kristine: “Sinds 2009 heeft ICES als jong kenniscentrum via verscheiden projecten heel wat kennis en expertise opgebouwd, instrumenten ontwikkeld en een breed netwerk uitgewerkt. Zo heeft ICES vooral ingezet op seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en sportouders. Onze recente Toolkit SGG is daar een mooi product van. Momenteel zetten we ook in op matchfixing enerzijds en gendergelijkheid en seksuele diversiteit anderzijds (cf. rapport genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport). We hebben enkele nieuwe vormingen klaarstaan. Op een relatief korte tijd is ICES gegroeid van een vrijwiligersorganisatie naar een organisatie met beroepskrachten. Met een klein maar sterk en dynamisch team. Bovendien heeft ICES nu ook decretaal een betere verankering.”

Tot slot, Piet als nieuwe voorzitter, wat brengt de toekomst?

Piet: “In grote lijnen zie ik twee ambities voor ICES: verbreding en verdieping. Binnen deze twee ambities gaat het enerzijds over het aanbod en anderzijds over het doelpubliek. Met betrekking tot de verbreding van het aanbod zetten we momenteel in op een beperkt aantal ethische en sociale thema’s. We willen graag meer thema’s opnemen. Uiteraard moeten we daarvoor de nodige ruimte hebben en krijgen. Daarnaast is er de verbreding van het doelpubliek. Nu ondersteunen we vooral sportfederaties maar we willen ons aanbod meer beschikbaar stellen voor lokale besturen, private organisaties zoals zwembaden of fitnesscentra, andersgeorganiseerde contexten zoals buurtcentra, en relevante derden rondom het actieve sportgebeuren zoals toeschouwers, de pers, enzovoort. Het spreekt voor zich dat we daarvoor dus nieuwe samenwerkingen zullen aangaan. Tezamen met verschillende stakeholders willen we ervoor zorgen dat er meer draagvlak is voor ethiek in de sport en dat de sportsector daarin kan worden ondersteund.

Met betrekking tot de verdieping van het aanbod willen we ons bestaande aanbod verbeteren door de expertise en de kennis die we hebben opgebouwd te verdiepen en verrijken. Zoals gezegd hebben we daarvoor bijkomende ruimte en personeelsinzet nodig. Voor de verdieping van de doelgroep willen we meer inzetten op het versterken van het draagvlak en algemene bewustwording. Ethiek in de sport moet deel worden van het DNA van elke sportorganisatie. Ethiek moet dus een sterkere verankering krijgen in de sportsector. Deels door ethiek op te nemen in bestaande sportdecreten, maar ook binnen bestaande subsidiekaders en project oproepen. Ethiek moet een spontane reflex worden van elke beslissing binnen de sport!”

piet meneve
ICES-voorzitter Piet Meneve

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?