Interculturaliteit

Interculturaliteit - Instrumenten

Website Sport en Diversiteit

Deze website vormt een inspiratiebron om aan de slag te gaan met diversiteit in je sportclub. Het thema diversiteit en sport wordt behandeld in 7 vragen met kant-en-klare tips, succesverhalen en praktijkvoorbeelden. Het is een instrument voor enerzijds sportclubs en hun trainers, vrijwilligers, bestuursleden en ouders, anderzijds voor professionele ondersteuners bij sportdiensten, koepelverenigingen, integratiecentra en –diensten…

Lees meer

Publicatie Jespo ‘Hoge sprongen, lage drempels’

Jespo (JEugdSPOrt), de omnisportvereniging voor de Antwerpse jeugd, wil alle kinderen de kans geven om te sporten buiten de schooluren, met als doel motiverend, oriënterend, democratiserend, integrerend, sociaal en drempelverlagend te zijn. De doelstelling van de publicatie ‘Hoge sprongen, lage drempels’ over het participatieproject ‘Jespo spo(o)rt aan’, was een continue aandacht voor diversiteit, gebaseerd op vier pijlers: partners, deskundigheid, toeleiding en vrijwilligers en sportgroepen.

Lees meer

Publicatie Demos ‘Sport en Interculturaliteit’

De focus van deze publicatie van een groep experts uit de sport- en integratiesector is het verhogen van de sportparticipatie van mensen met een migratieachtergrond. Zes overkoepelende thema’s komen aan bod: discriminatie, ouderbetrokkenheid, participatie van vrouwen, sectoroverschrijdende samenwerking, competentieontwikkeling en het bereiken, opleiden en behouden van vrijwilligers. Ook vind je in deze publicatie enkele projecten en proeftuinen rond integratie terug.

Lees meer

Website VSF ‘Laagdrempelige sportclub’

De website ‘Laagdrempelige sportclub’, een initiatief van de Vlaamse Sportfederatie (VSF), richt zich op clubs die hun drempels willen verlagen. Vanuit een oplossingsgerichte benadering wordt gefocust op zes brede thema’s: sportclubcultuur, communicatie, inschrijving, financiën, toegankelijkheid en clubbinding. Daarnaast biedt de website ook 20 taaltips.

Lees meer

ENGSO project ‘Creating a level playing field’

Gesubsidieerd door de Europese Commissie onderzocht ENGSO in samenwerking met tien Europese organisaties hoe de access kan gefaciliteerd worden bij mensen met een diverse achtergrond. Via tal van goede praktijken toont deze publicatie het belang aan van samenwerking tussen lokale clubs, de plaatselijke autoriteiten en gespecialiseerde organisaties. De geformuleerde aanbevelingen zijn gericht naar beleidsmakers binnen zowel de sportwereld als de overheid.

Lees meer

Sportwoordenboekje vzw de Rand ‘Mijn kind wil sporten!’

Ter bevordering van een open en verdraagzame Brusselse rand met respect voor het Nederlands, lanceerde vzw de Rand het sportwoordenboekje ‘Mijn kind wil sporten!’. Het doel is de zoektocht naar sportieve vrijetijdsbesteding voor kinderen van anderstalige ouders te ondersteunen met basiswoordenschat gericht op aansluiting en integratie in sportclubs. De clubs vinden op de website 10 tips terug voor een sportclub waar iedereen zich goed voelt, evenals 10 tips voor gesproken taal en geschreven taal.

Lees meer

Analyserapport en brochure Start2Sport Sporting A en Atlas, integratie & inburgering Antwerpen

Het analyserapport en de brochure zijn respectievelijk het begin- en eindproduct van het participatieproject ‘Start to Sport: sportparticipatie van vijftigplussers van etnisch-culturele minderheden’. Het rapport geeft een overzicht van de gesprekken met de doelgroep en vormde de basis voor de opstart van een laagdrempelig recreatief bewegingsaanbod. De brochure is de vertaling van de praktijkervaring en expertise naar een methode om te werken rond sportparticipatie van de doelgroep.

Lees meer

JES ‘Sport extended – Aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden’

Jeugd en Stad (JES) heeft een uitgebreid gedocumenteerd instrument ontwikkeld omtrent de maatschappelijke rol van sport in steden. Met een positief verhaal wil JES clubs leren omgaan met stedelijke diversiteit en een kwetsbaar publiek. De focus ligt op het competentiegericht en participatief werken, vorming met een verlaagde drempel en het belang van sterke netwerken. Verder vind je er nog heel wat praktijkvoorbeelden, de oproep tot een verenigingsondersteuner en een wetenschappelijke insteek.

Lees meer

Publicatie de8 ‘Sportclubs die winnen: omgaan met diversiteit – vandaag & morgen’

Het werkboek bundelt 6 jaar expertise rond het omgaan met diversiteit in sportclubs. Het is een vertaling van de dagelijkse praktijk van sportclubs (d.i. van succesvolle acties naar stappenplannen, checklists en tips) waar iedereen binnen zijn eigen sportclub mee aan de slag kan. Het werkboek richt zich op beleidsmakers, veldwerkers, professionals en vrijwilligers die actief zijn op het terrein van sport en diversiteit. Dit handboek vormt ook de basis van vormingen op maat, aangeboden door de8.

Lees meer

Brochure Dynamo Project ‘Open Sportclub’

Heel wat mensen ervaren participatiedrempels om te sporten of lid te worden van een sportclub. Een OPEN sportclub is zich bewust van deze drempels en werkt daarom via drempelverlagende initiatieven. Zo kan een club nadenken over betaalbaarheid, een aanbod op maat of het onthaal. Ook durft het bestuur zichzelf en de huidige gewoontes van de club in vraag te stellen. Daarvoor moet er uiteraard eerst een draagvlak worden gecreëerd. De brochure helpt om van je sportclub een OPEN sportclub te maken.

Lees meer

Twee tools VSF ‘Vluchtelingen in sportclubs: infofiche en FAQ’s’

De VSF ontwikkelde samen met enkele partners twee tools ter ondersteuning van sportclubs die met vragen zitten omtrent vluchtelingen in hun werking: een infofiche met krachtlijnen rond de aansluiting van een niet-Belg bij een sportclub, en een bundel met FAQs die antwoorden biedt op de meest gestelde vragen en onduidelijkheden die leven bij sportorganisaties.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?