Pesten

Pesten - Instrumenten

WE CAN! Gids tegen haatspraak

Deze gids van de Raad van Europa biedt richtlijnen aan om tegen- en alternatieve narratieven te ontwikkelen om haatspraak te bestrijden en de mensenrechten te bevorderen, vooral in online omgevingen. De gids stelt een aantal online en offline communicatie- en educatieve benaderingen voor en ook tools om narratieven die haatspraak in stand houden en legitimeren te ondermijnen.

Lees meer

Benevo pestprotocol

De Nederlandse Volleybal Bond ontwikkelde een pestprotocol om de strijd aan te binden tegen pesten. Daarin vind je informatie over wat pesten is, een aanpak tegen pesten en informatie omtrent begeleiding voor verschillende partijen. Hiermee wil Benevo het onderwerp bespreekbaar maken en invulling geven aan pestbeleid binnen de club. Verder vind je ook nog de toolkit ‘Sportief met sociale media’ terug op de site, met daarbij een protocol voor het gebruik van sociale media op de club.

Lees meer

Aanspreekpunt Awel

Awel wil een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal.

Lees meer

PestenBeet

PestenBeet is een actief jeugdwerkspel van vzw Tumult voor kinderen van 9 tot 13 jaar over pesten. Kinderen kruipen tijdens het spel in de rol van een dier uit de dierentuin dat door een storm getroffen is. Gedurende 3 uur moeten groepen van 8 tot 30 kinderen verschillende groepsopdrachten uitvoeren, uitdagingen aangaan en stellingen bespreken. Het doel is dat de kinderen de dierenhuisjes opnieuw opbouwen en de verschillende pestsituaties leren herkennen.

Lees meer

Praat Over Pesten

De website ‘Praat over pesten’ van vzw Tumult richt zich zowel op jongeren als volwassenen rond het thema pesten. Zowel jongeren die het slachtoffer zijn van pesten als jongeren die zelf pesten kunnen worden vanuit hun positie aangesproken op deze site. Ze krijgen uitleg over het pesten, cyberpesten en groepspesten en krijgen tips om het pestgedrag te stoppen. Bij de volwassenen richt de site zich op drie doelgroepen: ouders, leerkrachten/opvoeders en jeugdmedewerkers. Er werd voor elk van hen een educatief pakket ontworpen en op de site krijgen ze meer uitleg over pesten en wat men er tegen kan doen. Ouders krijgen ook advies mee over hoe ze kunnen weten of hun kind gepest wordt.

Lees meer

Toolkit Sportief met Sociale Media

Als onderdeel van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ in Nederland, ontwikkelden de Koninklijke Nederlandse Hockeybond en Mijn Kind Online de campagne Sportief met Sociale Media. Die bevat ook een toolkit voor sportverenigingen om hen beter in staat te stellen met online pestgedrag om te gaan. De toolkit bevat een protocol voor het gebruik van sociale media op de club, achtergrondinformatie voor verschillende leeftijden, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Lees meer

True Sport

De Amerikaanse community website ‘True Sport’ wil de positieve waarden en levenslessen van sportdeelname extra in de verf zetten. In dit kader bespreken ze ook hoe coaches, als één van de grootste invloeden op jonge sporters, kunnen omgaan met pestgedrag binnen hun sportclub. Je vindt er negen tips terug om pestgedrag te stoppen of te voorkomen.

Lees meer

Vlaams Netwerk ‘Kies Kleur Tegen Pesten’

Het Vlaams Netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ heeft als doel door middel van sensibilisering het pestthema bespreekbaar te maken. ‘Kies kleur tegen pesten’ bundelt allerlei informatie over pesten en richt die op de website naar verschillende doelgroepen, zoals kinderen, jongeren, scholen en ouders. Je vindt er ook informatie over cyberpesten en wat je kunt doen om pestgedrag tegen te gaan. Ook stelt het netwerk zich als doel om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en beleidsadvies te formuleren. Binnen de schoot van het netwerk worden tevens campagnes tegen pesten ontwikkeld en verspreid.

Lees meer

Vlaamse Zwemfederatie

De Vlaamse Zwemfederatie heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om pestgedrag te detecteren binnen de zwemclub zodat zwemmers en trainers alerter kunnen reageren wanneer dit gedrag zich stelt. Zo werd een document opgesteld om pestgedrag te voorkomen binnen de lijnen van het zwembad. Daarin wordt de term pesten uitgelegd en krijg je info over het herkennen van signalen, de nood aan dialoog en de aanpak en preventie van pestgedrag. Een ander document geeft meer duiding bij de rol van een aanspreekpersoon integriteit (API). Voor de kinderen heeft de VZF een kubus ontworpen met normen, reacties en slagzinnen over ‘pesten’.

Lees meer

Sensibiliseringsfilmpje NSPCC

Dit filmpje van de NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) geeft duiding bij het probleem van pesten op de sportclub, met als focus het doorbreken van de muur van stilte bij zowel slachtoffers, daders als omstanders. De focus ligt op het belang van een aanspreekpunt en een gedragscode binnen de club alsook de noodzaak van dialoog met de ouders. Clubs krijgen de raad mee hun spelertjes duidelijk te maken waar ze hulp kunnen vinden, zowel binnen als buiten de club.

Lees meer

CPSU Bullying Incident Report Form

Het Britse CPSU heeft een formulier opgesteld om pestincidenten op de sportclub aan te geven. Het formulier bevat de belangrijkste informatie over een pestincident zoals locatie, datum, uur en aard van het incident en de namen van de betrokkenen. Er is verder ook ruimte voorzien om het incident te beschrijven alsook de acties die werden ondernomen.

Lees meer

CPSU sample anti-bullying policy

Children Protection in Sport Unit (CPSU) heeft een voorbeelddocument gemaakt voor sportclubs die een anti-pestbeleid willen introduceren. Dit document bevat een overzicht van engagementen die zowel de club als de coaches, vrijwilligers of officials moeten aangaan. Verder wordt meer uitleg gegeven over pesten en hoe de club zowel de kinderen als de ouders kan ondersteunen.

Lees meer

Brochure ‘Safe from bullying in play and leisure provision’

Het Britse Department for Children, Schools and Families heeft een brochure uitgebracht omtrent pesten binnen spel- en vrijetijdsactiviteiten. Bepaald pestgedrag, zoals altijd als laatste gekozen worden in spelactiviteiten, kan zorgen voor uitsluiting en weerhoudt kinderen ervan om nog deel te nemen aan spelactiviteiten. In de brochure wordt dieper ingegaan op wat pesten is, waarom het moet getackeld worden en hoe het kan gestopt worden.

Lees meer

Website Mijn Kind Online ‘I-respect’

De Nederlandse website I-respect van de stichting Mijn Kind Online heeft als doel jongeren en begeleiders te sensibiliseren rond het thema respect, en dan meer bepaald respect op het internet. De website bevat heel wat lessen rond respect op het internet die werden gemaakt door leerlingen zelf en die kunnen gebruikt worden in de klas. De lessen gaan over het online taalgebruik, wat je over jezelf deelt, wat je publiceert of hoe je omgaat met digitaal pesten.

Lees meer

Nu praat ik erover

nupraatikerover.be is een initiatief van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK). Je kan er vertrouwelijk chatten met een gespecialiseerde VK-medewerker. Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet? Ken je iemand met zo’n probleem? Zij kunnen helpen. De chat is niet altijd open, maar de vele momenten waarop medewerkers beschikbaar zijn staan duidelijk aangegeven. En die zijn er zowel overdag als ‘s avonds.

Lees meer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?