Gendergelijkheid

Gendergelijkheid

Gendergelijkheid in de sport gaat over stereotiepe beeldvorming van vrouwelijke atleten en hun prestaties, seksisme, de participatie van meisjes in sportactiviteiten, de participatie van jongens en mannen in zogenaamde “vrouwensporten”, de vertegenwoordiging van vrouwen in leiderschapsposities, coaching en officials, en seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Maar ook over personeelsmanagement, verloning, prijzengelden, marketing, promotie, communicatie, media en sportjournalistiek. Vooral in traditioneel “mannelijke” sporten zoals voetbal en wielrennen is er sprake van een opvallende ongelijkheid ondanks de inspanningen.

Lees meer

Meer systematische aandacht voor gendergelijkheid

De voorbije decennia kwam er meer systematische aandacht voor gendergelijkheid in de sport. Bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, de Europese Unie of organisaties zoals het Internationaal Olympisch Comité of de federatie van Internationale Sportfederaties. Ook in Vlaanderen neemt de aandacht toe. Zo werd in 2019 een Kennisdag Sport en Gender georganiseerd door Sport Vlaanderen, de Genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst en de diensten van het Vlaams Parlement. Er zijn dus gelukkig steeds meer organisaties, bonden, maar ook individuen, teams en sportmerken die beseffen dat er een onevenwicht is en daar op een actieve manier iets aan proberen te doen. Ook heel wat vrouwelijke atleten tonen door middel van hun prestaties dat de bestaande ongelijke waardering of regelrechte uitingen van seksisme niet meer op hun plaats zijn.

Waarom is gendergelijkheid relevant?

Deze aandacht is belangrijk omdat gendergelijkheid en seksuele diversiteit voor een inclusievere en meer rechtvaardige samenleving zorgen, wat goed is voor het algemeen welzijn van de bevolking. Bovendien valt er een sportieve meerwaarde te boeken: een toename van het aantal deelnemers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, supporters, enzovoort. Hierdoor worden ook bepaalde ervaringen en perspectieven in de sport binnengebracht die de dominante denkkaders kunnen uitdagen en verruimen. Onderzoek toont namelijk aan dat meer diversiteit in de bestuurskamer tot betere beslissingen leidt omdat er een bredere waaier aan ervaringen en perspectieven in de schaal kan worden gelegd. Tot slot is aandacht en openheid ten aanzien van gendergelijkheid en seksuele diversiteit belangrijk zodat mensen vrije keuzes kunnen maken zonder zich zorgen te moeten maken over vormen van uitsluiting en discriminatie.

Nood aan politieke en beleidsmatige prioriteit, ook in Vlaanderen!

De verhoogde aandacht voor gendergelijkheid in de sport is echter geen garantie dat er op een systematische manier structurele stappen worden gezet naar een gendergelijk sportlandschap. Om duurzame verandering tot stand te brengen moeten alle sportactoren in Vlaanderen hier politieke en beleidsmatig prioriteit aan geven. Vanuit die beleidsmatige prioriteit moeten strategische doelstellingen en concrete acties worden uitgewerkt. Deze moeten op hun beurt worden vertaald en geïmplementeerd in de sportpraktijk.

Meer informatie?

Via deze themapagina vind je verwijzingen naar instrumenten, goede praktijken, organisaties, enzovoort.

Neem contact op!

Vragen, suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom via zeno@ethischsporten.be.

Heb je suggesties om onze themapagina aan te vullen? Laat het zeker weten!

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?