Officials

Officials

Onder de overkoepelende term officials verstaan we scheidsrechters (ook wel umpires, arbiters, lijnrechters…), maar ook juryleden, commissarissen en tornooidirecteurs. Officials vormen het derde team in een sportwedstrijd. Ze zorgen ervoor dat de regels van het spel worden nageleefd en staan garant voor een eerlijk sportverloop.

De grootste motivators voor deze bijzondere groep zijn de liefde voor de sport en sociale drijfveren. Toch heeft de sportwereld het steeds moeilijker om officials te rekruteren. Het gebrek aan respect en de toegenomen agressie langs de zijlijn kunnen als belangrijke oorzaken gezien worden.

Lees meer

Verbaal en fysiek geweld

Het hoeft geen betoog dat officials van ontzettend groot belang zijn binnen de sport: zonder officials geen sportwedstrijden. Respect voor de beslissingen van de scheidsrechter en waardering voor hun (vaak belangeloze) inzet zouden dan ook een evidentie moeten zijn binnen een ethisch sportklimaat. Al te frequent worden sportofficials echter gezien als een noodzakelijk kwaad en zijn ze het het slachtoffer van verbaal en soms fysiek geweld.

Vooral het voetbal lijkt te kampen met een gebrek aan respect voor de scheidsrechters en een toenemende agressie. In het Belgische voetbal is bijvoorbeeld 85.9% het slachtoffer van geweld geweest: 33,2% heeft al eens te maken gehad met fysieke agressie, 79,2% met psychische agressie en 61% werd al eens bedreigd. Deze vormen van agressie zijn tevens de belangrijkste oorzaken voor de steeds moeilijkere instroom en doorstroom van jonge officials en komen uit verschillende hoeken: spelers, coaches, ouders of supporters.

Verschillende stressfactoren

Naast de problemen met verbaal en fysiek geweld kunnen verschillende stressfactoren ervoor zorgen dat officials afhaken, zoals twijfels over de eigen prestatie en faalangst, gebrek aan erkenning en een problematische tijdsverdeling. Tot slot spelen op het hoogste niveau ook de media een belangrijke rol als stressfactor. Om de vergrijzing van het scheidsrechterskorps tegen te gaan en het werk van de officials in de sport opnieuw aantrekkelijk te maken, is het dan ook van belang om deze stressfactoren tot een minimum te herleiden.

Enkele algemene cijfergegevens

Uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie uit 2013 kunnen we een profiel van de Vlaamse official (scheidsrechters, juryleden en resultaatopnemers) schetsen. Zo is 80% van de officials een man en is 20% al meer dan tien jaar actief. Vooral sociale drijfveren waren bij de rekrutering van doorslaggevend belang. Hoewel officials vaak veel kritiek te verduren krijgen, zijn ze toch behoorlijk tevreden over hun functie (7.6/10).

De officials bezitten ook een groot engagement, want 70% denkt vooralsnog niet aan stoppen. Deze trouw is deels een verklaring voor de eerder hoge leeftijd van de gemiddelde official, waarbij 20% ouder is dan 60 jaar. De keerzijde van deze medaille is echter dat er te weinig jonge scheidsrechters zich aandienen en zo het natuurlijke verloop bemoeilijken.

Ook uit andere gegevens blijkt duidelijk dat de situatie van de officials eerder precair is. Zo geeft 80% van de federaties in Vlaanderen aan niet altijd over voldoende officials te beschikken. Slechts de helft van de organisaties beschikt over goed gekwalificeerde officials op alle niveaus. Vooral het respect voor de official is een heikel punt. Zo heeft 38% van de officials zich al eens onveilig of bedreigd gevoeld. Vooral ouders en supporters laten zich verleiden tot respectloos gedrag, en dit vooral op een verbale manier.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?