Respect solidariteit

Respect en solidariteit

Respect gaat vaak om kleine dingen, zoals steeds vriendelijk en beleefd zijn. Niet alleen respect binnen de club, maar ook respect tussen clubs is daarbij van belang. Om een mentaliteit van respect te creëren, dient een club verschillende waarden in het achterhoofd te houden.

Zo moet de club een baken van vertrouwen zijn, waar iedereen zich veilig voelt. Een open en eerlijke communicatie vanuit de club kan dit vertrouwen alleen maar stimuleren. Dit alles verloopt best op een zo helder mogelijke manier: regels, afspraken en verwachtingen moeten duidelijk en verstaanbaar zijn voor iedereen. Respect kan ook alleen maar verankerd raken als iedereen in de club zijn verantwoordelijkheid opneemt. Tot slot kan een sfeer van respect slechts overleven als respect op alle niveaus wederzijds is.

Lees meer

Verhogen van betrokkenheid

Eén van de belangrijkste voedingsbodems voor respect is de betrokkenheid tussen de clubleden. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter ook de toewijding van de leden. Dit leidt tot een positief engagement en meer inzet, omdat iedereen het gevoel krijgt actief te kunnen bijdragen aan de werking. Meer binding met de club leidt voor minder afhakers, meer nieuwe leden en meer vrijwilligers.

Vooral informele contacten kunnen helpen in het verhogen van de betrokkenheid. Clubs die extra activiteiten organiseren, bieden dan ook een duidelijke meerwaarde. Om de betrokkenheid te stimuleren, zijn er tal van mogelijkheden: een feestavond of een receptie, een vrijwilliger in de bloemetjes zetten, een tornooi voor de clubleden organiseren, een spreker uitnodigen, een ouderavond organiseren, actieve inbreng vragen van clubleden voor het clubblad, de website of de facebookpagina.

Structurele verankering van respect

Hoewel ‘respect’ een ruim en eerder abstract begrip is, moet een sportclub deze mentaliteit op een concrete en structurele manier verankeren. Daarvoor bestaan er dan ook verschillende oplossingen. Zo kan je de klemtoon leggen op respect binnen het beleidsplan van de club, of je kan een gedragscode ontwikkelen waarin respect en solidariteit duidelijk verweven zijn. Het kan ook een vast agendapunt worden op de clubvergadering of er kunnen respect-ambassadeurs worden aangesteld. Per leeftijdscategorie of per groep kunnen ook duidelijke afspraken worden vastgelegd tussen de trainers, spelers en de ouders. Dit zijn dan praktische afspraken en afspraken over de houding ten aanzien van elkaar.

Daarnaast kunnen clubs nog tal van andere maatregelen treffen. Een club kan bijvoorbeeld voldoende kennis over grensoverschrijdend gedrag kweken bij de clubleden. Ook moeten er voldoende regels, procedures en organen zijn om zich hierover kunnen ontfermen. Meldingsformulieren kunnen bijvoorbeeld helpen om te weten wat er leeft binnen de club. Een club moet over dit thema helder en voldoende communiceren, draagvlak creëren en duidelijke doelstellingen formuleren.

Respect binnen en buiten de club

Binnen alle geledingen van de club wordt wederzijds respect verwacht. De club kan daarbij op verschillende manieren haar steentje bijdragen. Zo spelen coaches vaak een belangrijke rol in het handhaven van respect binnen de club. Clubs kunnen hen daarbij op verschillende manieren ondersteunen, denk maar aan infoavonden, voortgangsgesprekken, of het aanbieden van aanspreekpunten.

Ouders spelen uiteraard ook een belangrijke rol en daarom is het goed om een sterke band met hen te ontwikkelen. Betrokken ouders hebben vaak ook het potentieel om zich als vrijwilliger, coach of bestuurslid actief te engageren binnen de club.

Ook goed opgeleide officials dragen bij aan een respectvolle club. Clubs kunnen ook oproepen voor meer respect voor de officials bij spelers, ouders en supporters.

Van spelers kan respect gevraagd worden voor de ploeggenoten en de tegenstanders, de vrijwilligers en supporters, maar ook respect voor de infrastructuur en de interne regels van de club.

Niet alleen binnen de club, maar ook buiten de club moet aan respect gewerkt worden. Zo moeten clubs respect tonen voor andere clubs. Daarnaast zijn clubs ook een onderdeel van de samenleving, en is het voor hen dan ook opportuun om een goed contact onderhouden met de buurt. Respect voor het milieu draagt tot slot ook bij aan het creëren van een respectvolle en solidaire club.

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?